Vedtægter - Susålandets Vævekreds

Gå til indhold

Vedtægter

Susålandets Vævekreds stiftet 28. januar 1999
§1.   Navn
Foreningens navn er Susålandets Vævekreds.
Foreningen har hjemsted i Ringsted Kommune.

§2.   Formålet med foreningen er
- at fremme kendskab til vævning, håndarbejde, kunsthåndværk og design.
- at holde de gamle håndværk ved lige.
- at erhverve viden gennem kurser, foredrag og ekskursioner.
- at dele fælles interesser og inspirere hinanden.

§3.   Medlemmer
Enhver, der har interesse for vævning, håndarbejde, kunsthåndværk og design.
Nye medlemmer, der ønsker at væve, skal kunne de
grundlæggende principper for opsætning af en væv.
 
§4.   Generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Medlemmer, der har betalt kontingent senest d. 1. februar, har stemme- og opstillingsret på generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar og indkaldes med 3 ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og regnskab.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før.
De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpelt stemme­flertal.
Ved stemmelighed er der omstemning. Er der stadig stemmelighed, bortfalder forslaget. Alle afstemninger kan foretages skriftligt, såfremt ét medlem forlanger det.
Der skrives referat, og dette underskrives af formanden og dirigenten.
Referatet udsendes til alle medlemmer pr. e-mail eller skriftligt til dem, der ikke har e-mailadresse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
  1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden om foreningens arbejde i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af 1 suppleant
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt
 
§5.   Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Der vælges hvert år 1 suppleant. Der skrives referat af bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Afgørelser i bestyrelsen sker ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Afstemninger i bestyrelsen skal være skriftlige, hvis blot ét medlem forlanger det. Bestyrelsesmøde holdes efter behov, dog minimum 4 gange årligt. Indkaldelse skal ske med mindst 1 uges varsel.
 
§6.   Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden.
Når der er fremsat ønske om en ekstraordinær generalforsamling, er bestyrelsen pligtig til at afholde generalforsamlingen senest 8 uger efter anmodningen. På den ekstraordinære generalforsamling behandles kun de forslag, der har givet anledning til indkaldelsen.
 
§7.   Generalforsamling
Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og er stemmeberettiget, når han/hun har betalt kontingent og været medlem i mindst én måned. Et medlem kan give et andet medlem én fuldmagt. Stemmeafgivning ved generalforsamlingen kan ske ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt, således at hvert medlem kun kan være fuldmagtshaver for én stemmeberettiget person.
Der godtgøres ikke kontingent ved udmeldelse.

§8.   Vedtægtsændringer
Beslutning om ændring af vedtægter kræver 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der skrives referat, der underskrives af formanden og dirigenten. Referatet udsendes til alle medlemmerne pr. e-mail eller skriftligt til dem, der ikke har e-mail adresse.

§9.   Hæftelse
Foreningen tegnes af formand eller kasserer. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig økonomisk hæftelse.

§10. Regnskabsår
Det påhviler kassereren at opkræve kontingent og føre foreningens regnskab. Midlerne indsættes på foreningens bankkonto. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§11. Revision
Revision af foreningens regnskaber foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§12. Opløsning
Opløsning af foreningen skal vedtages ved simpelt flertal på en ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af foreningens opløsning skal formuen, efter alle forpligtigelser er opfyldt, tilfalde et formål, der svarer til foreningens formål.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamling i Sneslev
d. 27. februar 2020
 
Susålandets Vævekreds - Haslevvej 379 - 4100 Ringsted
Tilbage til indhold